• ජංගම / වට්ස්ඇප්: +86 13963329755
  • විද්යුත් තැපෑල: ricksha@tifton.cn